Το Περιβαλλοντικό Μελετητικό Γραφείο Μαμάση Χρ. Διονύση, με αριθμό έγκρισης 21024 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), την Έκδοση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων καθώς επίσης και την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για Έργα και Δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτούνται ΜΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες όπως:

Μελέτες-Σχέδια-Τεχνικές Εκθέσεις-Προτάσεις

Έργα οδοποιίας: οδικό δίκτυο, άξονες, διακλαδώσεις, διαμορφωση κόμβου, κατασκευή γεφυρών για βελτίωση βατότητας κτλ.

Υδραυλικά Έργα: γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, διευθέτηση χειμάρρων, δικτύων ομβρίων υδάτων, αποχετεύσεις, αποστραγγίσεις, φράγματα κτλ.

Λιμενικά Έργα: ναυπηγεία, λιμενικές εγκαταστάσεις, αλιευτικά καταφύγια κτλ.

Συστήματα Υποδομών:: εγκατάσταση επεξεργασία & διάθεση λυμμάτων κτλ.

Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες: αμμοληψίες, εξορύξεις κλπ.

Τουριστικές εγκαταστάσεις – Εργασίες Πολεοδομίας: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες, camping κτλ.

Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις: πτηνοτροφία, βουβοστάσια, χοιροστάσια, φάρμες κτλ.

Υδατοκαλλιέργειες: ιχθυοκαλλιέργειες πλωτές-χερσαίες, μυδοκαλλιέργειες κτλ.

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών Ζωνών: ελαιοτριβεία, σφαγεία, αποθήκες, συνεργεία αυτοκινήτων, πληντύρια, τυπογραφεία κτλ.

Ειδικά Έργα: ΑΠΕ, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα κτλ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης: ISO, HACCP, OHSAS, CE

Προγράμματα ΕΣΠΑ-Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντων και Προστατευόμενων περιοχών: προστασία και ανάδειξη λιμνών, ποταμών, δασικών εκτάσεων, σχέδια διαχείρισης επισκεπτών κτλ.

Σχεδιασμός και κατασκευή πεζοπορικών διαδρομών: ανάδειξη, επισκευή μονοπατιών, δίκτυο περιπατητικών διαδρομών, οικολογικών-πράσινων διαδρομών.

Έργα ερμηνείας Περιβάλλοντος: παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας, πινακίδες-σημάνσεις κτλ.

Τεχνικοί-οικοτουριστικοί οδηγοί

Εφαρμογές Χαρτογραφήσης-Φωτοερμηνείες-G.I.S.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: σχολεία, ιδρύματα, σεμινάρια κατάρτισης, περιβαλλοντική ενημέρωση προσωπικού κτλ.